Bioboksi®

– biokaasulaitosten T-Ford

Rahaa jätteistä – ekologisesti

Bioboksissa on kyse biokaasun tuotanto- ja jalostustekniikasta, jotka yhdessä mahdollistavat biokaasun kustannustehokkaan tuottamisen ja jalostamisen. Bioboksi-konseptissa biotalous yhdistyy saumattomasti maantieliikenteen päästöjen vähentämiseen.

Kustannustehokasta biokaasun tuottamista

Bioboksi on BioGTS:n pienin biokaasulaitoskonsepti, joka perustuu tehdasvalmisteiseen, standardoituun biokaasulaitokseen ja uuteen biokaasun jalostustekniikkaan.

Bioboksissa käytetyt biokaasun tuotanto- ja jalostustekniikat mahdollistavat biokaasun kustannustehokkaan tuottamisen. Bioboksin konttiperusteinen rakenne ja nykyaikainen laitosteknologia puolestaan mahdollistavat laitoksen kustannustehokkaan ja helpon skaalattavuuden.

Bioboksin tehdasvalmisteisuus, sarjatuotanto ja kompakti koko laskevat investointikustannuksia, jolloin biokaasun valmistus liikennekäyttöön on aiempaa kannattavampaa.

Aitoa lähipolttoainetta

Bioboksi-innovaatio perustuu liiketoimintamalliin, jossa biometaanin valmistus, jalostus ja jakelu tuodaan suoraan liikenneväylien varteen. Aito lähipolttoaine siis valmistetaan ja jalostetaan samassa paikassa, jossa se myydään kuluttajille.

Laitoskokonaisuuden ei tarvitse sijaita kaasuputkiverkoston alueella, vaan se voidaan rakentaa esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyn valtaväylän varrelle, jolloin tankkauspisteen sijainti on autoilijan kannalta otollinen. Laitoskoko on lisäksi helposti skaalautuva: pienimmillään se tuottaa noin 100 henkilöauton vuotuiset polttoaineet. Innovatiivinen tekniikka mahdollistaa liikennebiokaasun jalostamisen myös kaatopaikkakaasusta.

Laitoksen raaka-aine pyritään hankkimaan laitoksen lähialueilta, jolloin biohajoavia jätteitä sekä maatalouden ja elintarviketeollisuuden biomassoja voidaan hyödyntää paikallisesti.

Helppo käyttöönotto, automaatio ja siirreltävyys takaavat sujuvan käytön

Bioboksi on suunniteltu omistajalleen ennen kaikkea vaivattomaksi käyttää. Se on miehittämätön, etäohjattu ja sen toimintaa valvotaan etävalvomoista. Bioboksin automaatio takaa helpon ylläpidon arjessa.

Bioboksi on konttirakenteinen ja tehdasvalmistettu. Modulaarisen konttirakenteen ansiosta Bioboksi on siirrettävissä ja sille ei tarvitse tehdä vaativia perustustöitä. Bioboksin asennus ja käyttöönotto on kustannustehokasta ja nopeaa.

Näin se käy:

Bioboksin asennus ja käyttöönotto

Bioboksin käyttäjä täyttää syöttökontin ja tyhjentää lopputuotekontin tarpeen mukaan. Keskimäärin tähän kuluu aikaa kaksi tuntia viikossa – laitoksen automaatio huolehtii kaikesta muusta.

Tästä BioGTS-biokaasuteknologiassa on kyse

Kaikki biokaasulaitoksemme perustuvat patentoituun kuivamädätysteknologiaan, joka vastaa kunkin toimialan ja tilaajan tarpeita. Kuivamädätyksessä on yksinkertaistetusti kyse anaerobisesta hajotusprosessista, jonka lopputuotteena syntyy biokaasua ja eloperäistä lannoitetta/maanparannusainetta.

Näin BioGTS-biokaasuteknologia muuttaa raaka-aineet biokaasuksi

Kuivamädätyksen monet hyödyt

Kuivamädätysprosessilla on useita etuja märkämädätysprosessiin verrattuna. Biokaasulaitoksiemme reaktorien kuormitettavuus on moninkertainen märkäreaktoriin verrattuna. Tämä pienentää niin reaktorin kokoa kuin biokaasulaitoksen hintaakin. Laitostemme syötteenä voidaan käyttää kuivia jätejakeita ja biomassoja, joiden logistiikka on helpompi järjestää.

Kuivamädätysprosessin ansioista syötteitä voidaan käsitellä huomattavasti perinteisiä biokaasulaitosprosesseja korkeammassa, jopa 40 % kuiva-ainepitoisuudessa. Innovatiivinen teknologia takaa korkean energiasaannon suhteessa kompaktiin reaktorirakenteeseen. Prosessissa liukoistuneiden ravinteiden ansiosta lopputuote on erinomainen lannoite.

Toimii pienemmilläkin jätemäärillä

Bioboksi on taloudellisesti kannattava jopa 600 tonnin vuosittaisella kuivasyötemäärällä. BioGTS:n biokaasun jalostustekniikka soveltuu biometaanin kustannustehokkaaseen tuotantoon myös pienen mittakaavan biokaasulaitoksilla.

Ainutlaatuinen valmistustapa laskee kustannuksia

Perinteisten biokaasulaitosten investointikustannukset ovat verraten korkeat, minkä lisäksi kustannustehokkaita biokaasun jalostustekniikoita pieneen mittakaavaan ei ole ollut saatavilla. Bioboksi on ratkaisu tähän ongelmaan.

Bioboksin tehdasvalmisteisuus, sarjatuotanto ja kompakti koko laskevat investointikustannuksia, jolloin biokaasun valmistus liikennekäyttöön on aiempaa kannattavampaa.

Hankintaa helpottavat monipuoliset rahoitusmahdollisuudet

Bioboksilla on rahoituksen näkökulmasta hyvä vakuusarvo, mikä kertoo teknologian laadusta ja luotettavuudesta. Bioboksi on uusi innovaatio biokaasulaitosmarkkinoilla, joten siihen on mahdollista saada investointitukea jopa 40 % laitteen hinnasta.

Bioboksin voi hankkia leasing- tai osamaksu- rahoituksella ja korkean vakuusarvon ansiosta käsirahan tarve on 0–30 % laitoksen hankintahinnasta.

Näin saat Bioboksin käyttöösi


Suosi suomalaista

Bioboksi® on BioGTS:n rekisteröimä tavaramerkki ja laitoksissa käytettävä biokaasutekniikka on yrityksen patentoima. BioGTS-biokaasulaitoksille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippumerkki.

Olisiko innovatiivinen Bioboksi sopiva ratkaisu juuri teidän tarpeisiinne?

Ota yhteyttä, niin selvitetään se yhdessä!